Termeni de utilizare pentru ViCare şi Vitotrol Plus

Viessmann Werke GmbH & CO KG, Viessmannstrasse 1, 35107 Allendorf (Eder), Germania, info@viessmann.com, telefon: 0286 407 800, în calitate de producător și licențiator (denumit în continuare “Licențiatorul“) îți acordă ție, Utilizatorul și Licențiatul (denumit în continuare „Licențiatul“), utilizarea ViCare sau a Vitotrol Plus App (denumită în continuare „Aplicația“) în conformitate cu prezenții Termeni de utilizare pentru Consumatorul Final (denumiți în continuare „Termeni de utilizare“).

Articolul 1  Obiectul şi domeniul de aplicare al Termenilor de utilizare

 1. Obiectul acestor Termeni de utilizare constă în acordarea de drepturi de utilizare a Aplicației Licenţiatorului către Licențiat pentru sistemul de încălzire al Licențiatorului şi acordarea utilizării funcțiilor oferite în cadrul Aplicației. Aplicația poate fi utilizată ca parte a funcționării sistemului de încălzire Viessmann al Licențiatului. Utilizarea Aplicației necesită o conexiune la internet a sistemului de încălzire.
  Cerințe tehnice suplimentare, sisteme de încălzire corespunzătoare și detalii de instalare pot fi găsite în documentația produsului aici. Instalarea Aplicației este gratuită. Utilizarea Aplicației necesită înregistrarea în conformitate cu art. 5 de mai jos şi consimțământul la Politica de confidenţialitate pentru ViCare şi Vitotrol Plus, care sunt disponibile aici.
 2. Aplicația constă în codul obiect al Aplicației, astfel cum este furnizat de către Licenţiator pentru dispozitivul utilizator final relevant (acolo unde este aplicabil, printr-o platformă cum este iTunes sau Google Play) pentru descărcare şi instalare.
 3. Cu excepția cazului în care este prevăzut în mod expres atlfel, acești Termeni de utilizare se vor aplica atât consumatorilor cât și antreprenorilor. Prin consumator se înțelege orice persoană fizică care încheie o tranzacție pentru scopuri care sunt în mod predominant în afara activităţii sale comerciale, de afaceri sau profesionale (Secțiunea 13 Codul Civil German). Un antreprenor este o persoană fizică sau juridică sau un parteneriat cu personalitate juridică care, atunci când realizează o tranzacţie juridică, acționează în scopuri în excercițiul activității sale comerciale, de business sau profesionale (Secțiunea 14(1) Codul Civil).

Articolul 2  Actualizări

 1. Licențiatorul furnizează actualizări pentru Aplicație și prin intermediul sistemului de încălzire pentru firmware-ul componentelor de comunicare, și anume, interfața dintre sistemul de încălzire al Licențiatului și internet (denumite în continuare “Actualizări”), care urmează a fi instalate pentru a garanta securitatea Aplicației sau pentru a lua în considerare modificarea funcțiilor Aplicației și pentru a adapta Aplicația în vederea progresului în dezvoltarea tehnică. Licențiator poate, la discreția sa, să modifice scopul funcționării Aplicației fără o notificare separată, fără să limiteze în mod semnificativ funcționalitatea Aplicației. Licențiatorul va notifica Licențiatul cu privire la orice astfel de modificări în avans. Licențiatorul recomandă ca actualizările să fie instalate întotdeauna la timp. În cazul în care Licențiatul nu instalează actualizări, chiar și după un reminder în Aplicație și unul pe adresa de e-mail a Licențiatului, Licențiatorul poate înceta prezentul acord și să șteargă contul de utilizator asociat.
 2. Licenţiatul nu are dreptul să folosească actualizările disponibile în scopul de a extinde funcțiile Aplicației.
 3. Licenţiatul recunoaşte şi este de acord că Licențiatorul doar menţine starea actuală a Aplicației. La expirarea garanţiei în conformitate cu acordul privind achiziţionarea sistemului de încălzire sau post-echipare a sistemului cu o interfaţă de internet, Licenţiatorul îşi rezervă dreptul de a anula Aplicația şi de a înceta prezentul acord.

Articolul 3  Acordarea drepturilor de utilizarea, Disponibilitatea

 1. La momentul înregistrării, Licențiatorul acordă Licențiatului (a se vedea articolul 5 privind obligațiile de înregistrare) drepturi neexclusive de utilizare pentru Aplicația în cauză. Drepturile de utilizare se acordă pentru utilizarea Aplicației în conformitate cu acești Termeni de utilizare în scopuri individuale în legătură cu produsele Viessmann.
 2. Drepturile de utilizare se acordă în următoarele condiții care vor urma:

  - Licenţiatul recunoaște calitatea de autor a Licențiatorului și în special nu va modifica sau elimina nicio notificare cu privire la calitatea de autor;

  - Licenţiatul nu va modifica și/sau decompila Aplicația (autorizațiile Licențiatului conţinute în secţiunile 69d și 69e din Legea Germană privind Drepturile de Autor rămân neafectate).
 3. În cazul în care Licenţiatorul permite transferul de drepturi de utilizare de către Licențiat către părți terțe, Licențiatul se va asigura că orice astfel de terțe părți vor recunoaște și vor fi de accord cu acești Termeni de utilizare şi acceptă toate drepturile şi obligaţiile care decurg din aceștia.
 4. Unele funcții ale Aplicației necesită o conexiune la un sistem ("backend"), prin internet aparținând Licențiatorului. Viessmann garantează disponibilitatea în proporție de 95% din Aplicație, în medie, anual. Notificarea prealabilă a lucrărilor de întreținere dată cu cel puțin șapte (7) zile în avans (maximum cinci ore/săptămână, în medie, anual) nu se ia în considerare. Viessmann va depune toate eforturile pentru a efectua lucrările de întreținere pe durata perioadelor în care Aplicația este folosită mai rar.

Articolul 4  Dispozitivele utilizatorului compatibile și dispozitivele hardware și software compatibile

 1. Licențiatorul oferă Licențiatului Aplicația pentru utilizare în conformitate cu dispoziții pe un dispozitiv de utilizator compatibil. Dispozitivele de utilizator compatibile și cerințele lor minime sunt listate în versiunea actuală a documentației produsului, aici.
 2. Cerințele sistemului și software-ului stabilite de către Licențiator în versiunea actuală a documentației produsului pentru utilizarea Aplicației trebuie să fie respectate (se găsesc aici). Programele software si serviciile furnizate de către terții producători, care sunt destinate să funcționeze cu Aplicația pot fi utilizate numai după ce au fost aprobate de către Licențiator. Conformitatea cu cerințele sistemului este responsabilitatea Licențiatului. Întrebările privind interoperabilitatea trebuie să fie transmise Licențiatorului.

Articolul 5  Înregistrarea

 1. Licențiatul va fi obligat să se înregistreze pentru utilizarea corespunzătoare a Aplicației și să creeze un cont de utilizator. Informațiile corecte și complete cu privire la identitatea Licențiatului, adresa de e-mail și atunci când este aplicabil, numărul de client și alte date ale utilizatorului cum ar fi locația de instalare trebuie să fie introduse și actualizate în cazul oricăror modificări. În plus, Licențiatul trebuie să notifice Licențiatorul atunci când Licențiatul nu mai are dreptul de a utiliza sistemul (de exemplu, în cazul vânzării imobilului în care funcționează sistemul către un nou proprietar). Orice încălcare a acestei obligații va da dreptul Licențiatorului de a exclude Licențiatul de la utilizarea Aplicației.
 2. Licențiatorul poate bloca un cont de utilizator în cazul în care există semne că, contul de utilizator a fost folosit într-un mod neautorizat și/sau a fost accesat într-un mod neautorizat către Aplicație sau sistemele de bază ale Licențiatorului au fost accesate sau s-a încercat accesarea lor din contul de utilizator (“hacking”). În astfel de cazuri, Licențiatorul va notifica Licențiatul prin intermediul adresei de e-mail furnizată pentru contul de utilizator, fără întârzieri nejustificate și îi va asigura din nou accesul prin crearea unui nou cont de utilizator, decât dacă există fapte care sugerează că Licențiatul a încercat să acceseze sistemele Licențiatorului fără autorizație.
 3. Licențiatorul are dreptul să înceteze în mod excepțional prezentul acord fără notificare și să șteargă contul de utilizator în cazul în care backendul Licențiatorului nu se poate conecta în permanență la sistemul Licențiatului (pentru mai mult de 6 luni) fără ca aceasta să fie vina Licențiatorului, și Licențiatul a fost notificat cu privire la aceasta prin e-mail la adresa de e-mail furnizată și în Aplicație fără ca niciun remediu să fie furnizat în termen de opt săptămâni de la o astfel de notificare.

Articolul 6  Garanția

 1. Licențiatul este responsabil de configurația Aplicației în conformitate cu materialul actual ce însoțește sistemele de încălzire Viessmann. În cazul în care Licențiatul este un om de afaceri, Secțiunea 377 din Codul Comercial german se aplică de asemenea în ceea ce privește garanția.
 2. Funcțiile disponibile prin intermediul Aplicației sunt considerate a fi lipsite de defecte materiale, în cazul în care îndeplinesc funcțiile care sunt incluse în documentația produsului valabilă în prezent (se găsește aici) sau care au fost convenite separat. Licențiatorul nu garantează că funcțiile Aplicației vor corespunde cerințelor Licențiatului.
 3. Aceasta va fi o condiție prealabilă pentru defectele funcționale ce privesc Aplicația, ca defectul să fie reproductibil. Licențiatul trebuie să descrie astfel de defecte într-un mod suficient. Dacă Aplicația furnizată de Licențiator prezintă defecte, Licențiatorul va rectifica defectul într-un timp adecvat, prin repararea Aplicației, în cazul în care cheltuiala reparației este rezonabilă. În cazul în care reparația eșuează, Licențiatul are dreptul de a se retrage.
 4. Licențiatul trebuie să sprijine Licențiatorul în identificarea defectului, într-o măsură rezonabilă, de exemplu, prin intermediul furnizării de materiale tipărite, capturi de ecran sau descrieri de eroare.
 5. Apariția cazurilor de forță majoră (inclusiv greve, blocaje și alte evenimente similare, în măsura în care acestea nu pot fi prevăzute, sunt severe și nu sunt din vina Licențiatorului), ceea ce face în mod semnificativ mai dificil sau imposibil ca Licențiatorul să furnizeze serviciul datorat, dă dreptul Licențiatorului să amâne executarea obligațiilor pe durata obstacolului și îi oferă o perioadă de pornire corespunzătoare.

Articolul 7  Răspunderea

 1. Licențiatorul va avea răspundere nelimitată în cazul în care o daună este cauzată în mod intenționat sau ca urmare a neglijenței grave a Licențiatorului sau de către reprezentantul său legal. Licențiatorul va avea de asemenea răspundere nelimitată în caz de vătămare a vieții, a corpului sau a sănătății. În plus, Licențiatorul va fi răspunzător pentru funcțiile garantate de Aplicație și în mod legal, în conformitate cu legile obligatorii, în special legile privind răspunderea pentru produse și legile referitoare la siguranța produselor.
 2. În plus, Licențiatorul este răspunzător în caz de încălcare din neglijență a unor astfel de obligații dacă îndeplinirea acestor obligații este ceea ce face de fapt posibilă îndeplinirea corespunzătoare a acordului și în cazul în care partenerul contractual se poate baza în mod regulat ca o astfel de obligație să fie îndeplinită (“obligații materiale”). Această răspundere, cu toate acestea, trebuie să corespundă nivelului daunelor care pot fi prevăzute în mod obișnuit la momentul încheierii acordului. În alte cazuri de neglijență ușoară, nu trebuie să existe nicio răspundere.
 3. Licențiatorul nu va fi răspunzător pentru daunele ce reies din configurația incorectă pentru care Licențiatorul nu este responsabil sau din utilizarea de dispozitive care nu îndeplinesc cerințele sistemului.
 4. Licențiatorul nu este răspunzător pentru costurile suplimentare suportate în timpul utilizării Aplicației (în special, pentru costul transferului de date prin intermediul comunicațiilor mobile, inclusiv transferul de date prin roaming). O astfel de excludere de răspundere nu se aplică, în cazul în care Licențiatorul este responsabil pentru neglijență gravă sau intenție.

Articolul 8  Dreptul de încetare în mod excepțional

Licențiatorul are dreptul de a înceta prezentul acord de licență pentru un motiv întemeiat, în special în cazul unor încălcări grave a acestor Termeni de utilizare sau a drepturillor de autor asociate Aplicației.

Articolul 9  Dispoziții finale

 1. În cazul în care prevederile individuale din acești Termeni de utilizare sunt sau devin ineficiente, acestea vor fi înlocuite cu dispoziții care sunt cel mai asemănătoare cu intenția economică a prevederilor care au devenit ineficiente. În cazul în care o prevedere a acestor Termeni de Utilizare este sau devine ineficientă, eficacitatea prevederilor rămase din acești Termeni de utilizare sau a prezentului acord în ansamblul său nu vor fi afectate.
 2. Termenii de utilizare pot fi modificați sau completați la discreția Licențiatorului într-o măsură rezonabilă pentru Licențiat. Într-un asemenea caz, Licențiații înregistrați vor fi notificați în scris în mai puțin de șase saptămâni înainte de intrarea în vigoare a modificării (de exemplu, la adresa de e-mail furnizată de către Licențiat sau prin intermediul serviciului de informații pentru produs). Termenii de utilizare modificați sau completați se aplică, cu excepția cazului în care Licențiatul se opune la data la care aceștia intră în vigoare, după ce Licențiatorul a notificat în mod specific Licențiatul cu privire la consecințele care pot apărea dacă acesta nu se opune. În cazul în care Licențiatul se opune, Licențiatorul poate înceta prezentul acord după perioadă de preaviz de o lună de la notificarea obiecției.
 3. Prezentul Acord este guvernat și interpretat în conformitate cu legile din Germania. Cu toate acestea, reglementările obligatorii ce sunt aplicabile din țăra de reședință a unui Licențiat care este un consumator și rezident în Uniunea Europeană rămân aplicabile. Jurisdicția aplicabilă va fi la Frankfurt am Main, Germania, în cazul în care Licențiatul este un om de afaceri, persoană juridică de drept public sau un fond special de drept public.
 4. Licențiatul este de acord în mod expres cu toate dispozițiile prezentului acord, inclusiv cu cele referitoare la limitarea răspunderii, încetare unilaterală a contractului, suspendarea obligațiilor, alegerea legii aplicabile.